SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2019 R. - III ROK

2019-05-10 13:00 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU APLIKACJI

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

  • stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy,

  • projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu,

  • płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Art. 71. § 11. Notariusz, u którego aplikant notarialny odbywa aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta notarialnego, zapoznaje go z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z innymi osobami szkolącymi aplikanta notarialnego, mając na uwadze, że w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.

więcej...

2019-04-11 14:54 #

INFORMACJA DLA APLIKANTÓW W SPRAWIE KOLOKWIUM

Informacja dla aplikantów notarialnych III roku przystępujących do Kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy Prawo o notariacie w 2019 roku.

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie powołała Komisję Egzaminacyjną w składzie:

Przewodniczący: notariusz Mirosława Kowalik
Członkowie:

  • Sędzia SO Małgorzata Gawinek - wskazany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
  • notariusz Beata Bałaban,
  • notariusz Robert Młodojewski,
  • notariusz Leszek Pietrakowski,
  • notariusz Andrzej Wolski.

Działając na podstawie art. 35 pkt 2 i pkt 3, art. 71 § 12 w zw. z art. 75 pkt 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2127) z upoważnienia Rady Izby Notarialnej w Szczecinie, jako Przewodnicząca Komisji, informuję, że Kolokwium odbędzie się w siedzibie Izby Notarialnej w Szczecinie przy alei Wojska Polskiego 189, w sobotę 11 maja 2019 roku w godz. od 10.00 do 18.00. Aplikanci winni stawić się w siedzibie Izby o godz. 9.30 w celu rejestracji aplikantów przystępujących do Kolokwium i do godz. 10.00 każdy aplikant przejdzie procedurę rejestracji. Informuję, że przed wejściem na salę aplikant okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Kolokwium rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 8 pełnych godzin.

Kolokwium przeprowadzane jest w formie pisemnej (ręcznie) i polega na opracowaniu trzech zadań: projektu aktu notarialnego, o którym mowa w art. 79 pkt 8 ustawy – Prawo o notariacie oraz dwóch projektów innych czynności notarialnych spośród: poświadczeń, protokołów, wypisów, odpisów, wyciągów oraz oświadczeń, o których mowa w art. 79 pkt 2,4 i 7 ustawy – Prawo o notariacie. Aplikanci podczas Kolokwium mogą korzystać z własnych tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz kalkulatora (nie można korzystać ze wzorów oraz z monografii, czy też własnych notatek). Podczas Kolokwium zapewniony zostanie dostęp do bazy przepisów Legalisa. W trakcie Kolokwium aplikant nie może posiadać urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, w szczególności telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda i tym podobne (proszę nie przynosić swoich komputerów) i nie może porozumiewać się z innymi aplikantami. W przypadku wniesienia na teren miejsca przeprowadzenia Kolokwium tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania Kolokwium poza miejscem jego zdawania, obciąża aplikanta, który ponosi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. Przy czym będzie zapewniona możliwość zdeponowana tychże przedmiotów na czas trwania Kolokwium u członków Komisji przeprowadzającej Kolokwium. Zadania przygotowane na Kolokwium dotyczą tematyki rozważanej dotychczas na zajęciach w ramach aplikacji. Nie została ustalona lista obowiązujących ustaw lub zagadnień. Podczas Kolokwium zapewnione zostanie wyżywienie i napoje. Pozytywną ocenę z Kolokwium otrzymuje aplikant, który za każde z zadań otrzymał ocenę pozytywną. Lista aplikantów, którzy zdali Kolokwium zostanie wywieszona w siedzibie właściwej Rady.

Przewodnicząca Komisji: notariusz Mirosława Kowalik


Załączniki:
więcej...

2019-03-26 09:17 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 24.05.2019 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast

Wykład
PRAWO GOSPODARCZE
Postępowanie upadłościowe (cz. III) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo upadłościowe i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Sędzia SR w Szczecinie Jarosław Łazarski

będzie

Warsztaty
PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE
Weksel i pozostałe zagadnienia - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo wekslowe i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Radca Prawny Mariusz Kowalewski


Piątek 14.06.2019 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast

Warsztaty
PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE
Weksel i pozostałe zagadnienia - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo wekslowe i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Radca Prawny Mariusz Kowalewski

będzie

PRAWO GOSPODARCZE
Postępowanie upadłościowe (cz. III) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo upadłościowe i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Sędzia SR w Szczecinie Jarosław Łazarski


2019-03-26 09:15 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2019-01-24 08:20 #

OGŁOSZENIE O TERMINIE KOLOKWIUM DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH III ROKU

Termin kolokwium dla aplikantów notarialnych, którzy zamierzają ubiegać się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo o notariacie, wyznaczony został na dzień 11 maja 2019 roku.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do kolokwium, powinny w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia br. złożyć Kierownikowi szkolenia aplikantów za pośrednictwem biura Izby, pisemną deklarację przystąpienia do kolokwium.

W załączeniu Regulamin kolokwium.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.21 s.