SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2019 R.

Kierownikiem szkolenia aplikantów w Izbie Notarialnej w Szczecinie jest Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Szczecinie not. Jacek Daleszyński.

Szkolenia aplikantów notarialnych w 2019 r. odbywają się w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ul. M. Skłodowskiej - Curie 4, 71-332 Szczecin.

2019-01-09 13:23 #

OPŁATA ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie uprzejmie informuje, że stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. z 2018 r. poz. 2425) w zw. z art. 72 i 72a §3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. (tj. Dz.U. z 2017, poz. 2291 ze zm.) Prawo o notariacie - opłata roczna za aplikację notarialną jest równa 2,50-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego, a zatem w 2019 r. wynosi:

  • dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.625,00 zł (pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych),
  • dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.812,50 zł (dwa tysiące osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy);

Opłatę należy uiścić do 31 stycznia 2019 r. na rachunek Izby Notarialnej w Szczecinie nr: 77 1050 1559 1000 0023 6835 4649 z dopiskiem: „opłata roczna za aplikację notarialną”.


2018-12-14 11:28 #

LEGENDA DO HARMONOGRAMU SZKOLEŃ


2018-10-11 13:39 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów, na podstawie art. 71 § 3 ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, ze zm.).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy dołączyć:

  • Ksero Uchwały Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
  • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

Aby rozpocząć aplikację 1 stycznia 2019 r. wniosek o wpis na listę aplikantów powinien być złożony w dniach 23 – 30 października 2018 r. lub w dniach 27 listopada - 4 grudnia 2018 r. (data wpływu).


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.