SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2018 R. - III ROK

2018-10-05 11:47 #

KOMUNIKAT - ZMIANA KOLEJNOŚCI WYKŁADÓW

Sobota 13.10.2018 roku


2018-10-05 11:12 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2018-09-24 13:19 #

KOMUNIKAT – ZMIANA DATY SZKOLENIA

 • Wykład z dnia 06.10.2018 r. godz. 09:00-12:00 prowadzony przez Ref. Sądowego Bartosza Kowalskiego odbędzie się 13.10.2018 r. godz.09:00-12:00.

 • Wykład z dnia 06.10.2018 r. godz. 12:30-15:30 prowadzony przez Notariusz Annę Karkota-Żukowską odbędzie się 13.10.2018 r. godz. 12:30-15:30.

 • Wykład z dnia 10.11.2018 r. godz. 09:00-15.30 prowadzony przez SSR Tomasza Radkiewicza odbędzie się 06.10.2018 r.


2018-08-30 12:20 #

STANOWISKO RADY IZBY NOTARIALNEJ W SZCZECINIE W SPRAWIE WYKONYWANIA PRZEZ APLIKANTA NOTARIALNEGO CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH Z UPOWAŻNIENIA SWOJEGO PATRONA


2018-05-29 11:46 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU APLIKACJI

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

 • stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy,

 • projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu,

 • płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Art. 71. § 11. Notariusz, u którego aplikant notarialny odbywa aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta notarialnego, zapoznaje go z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z innymi osobami szkolącymi aplikanta notarialnego, mając na uwadze, że w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.


2018-05-25 12:28 #

KOMUNIKAT - ZMIANA WYKŁADOWCY

Sobota 26.05.2018 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.
i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Notariusz Roman Czernikiewcz

będzie
godz. 900 - 1200 - 4 godz. - Notariusz Maria Olszewska
godz. 1230 - 1530 - 4 godz. - Notariusz Jacek Olszewski


2018-03-20 15:18 #

INFORMACJA DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH III ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KOLOKWIUM

Informacja dla aplikantów notarialnych III roku przystępujących do Kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy Prawo o notariacie w 2018 roku.

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie powołała Komisję Egzaminacyjną w składzie:

Przewodniczący: notariusz Maria Olszewska
Członkowie:

 • Sędzia SO Małgorzata Gawinek - wskazany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
 • notariusz Beata Bałaban,
 • notariusz Roman Czernikiewicz,
 • notariusz Mirosława Kowalik,
 • notariusz Dobrosława Kuniewicz.

Działając na podstawie art. 35 pkt 2 i pkt 3, art. 71 § 12 w zw. z art. 75 pkt 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2016.1796 t.j. z dnia 2016.11.03. ze zm. ) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz.U. Nr z 2013 r. poz. 1668 ze zm.) z upoważnienia Rady Izby Notarialnej w Szczecinie, jako Przewodnicząca Komisji, informuję, że Kolokwium odbędzie się w siedzibie Izby Notarialnej w Szczecinie przy alei Wojska Polskiego 189, w sobotę 12 maja 2018 roku w godz. od 10.00 do 18.00. Aplikanci winni stawić się w siedzibie Izby o godz. 9.00 w celu rejestracji aplikantów przystępujących do Kolokwium i do godz. 10.00 każdy aplikant przejdzie procedurę rejestracji, w przypadku pisania na komputerze, otrzyma odpowiedni sprzęt. Informuję, że przed wejściem na salę aplikant okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Kolokwium rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 8 pełnych godzin.

Kolokwium przeprowadzane jest w formie pisemnej (ręcznie) i na komputerze (według wyboru aplikanta) i polega na opracowaniu trzech zadań: projektu aktu notarialnego, o którym mowa w art. 79 pkt 8 ustawy – Prawo o notariacie oraz dwóch projektów innych czynności notarialnych spośród: poświadczeń, protokołów, wypisów, odpisów, wyciągów oraz oświadczeń, o których mowa w art. 79 pkt 2,4 i 7 ustawy – Prawo o notariacie. Aplikanci podczas Kolokwium mogą korzystać z własnych tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz kalkulatora (nie można korzystać ze wzorów oraz z monografii, czy też własnych notatek). Podczas Kolokwium zapewniony zostanie dostęp do bazy przepisów Lex-a i Legalisa. W trakcie Kolokwium aplikant nie może posiadać urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, w szczególności telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda i tym podobne (proszę nie przynosić swoich komputerów) i nie może porozumiewać się z innymi aplikantami. W przypadku wniesienia na teren miejsca przeprowadzenia Kolokwium tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania Kolokwium poza miejscem jego zdawania, obciąża aplikanta, który ponosi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. Przy czym będzie zapewniona możliwość zdeponowana tychże przedmiotów na czas trwania Kolokwium u członków Komisji przeprowadzającej Kolokwium. Zadania przygotowane na Kolokwium dotyczą tematyki rozważanej dotychczas na zajęciach w ramach aplikacji. Nie została ustalona lista obowiązujących ustaw lub zagadnień. Podczas Kolokwium zapewnione zostanie wyżywienie i napoje. Pozytywną ocenę z Kolokwium otrzymuje aplikant, który za każde z zadań otrzymał ocenę pozytywną. Lista aplikantów, którzy zdali Kolokwium zostanie wywieszona w siedzibie właściwej Rady.

Przewodnicząca Komisji: notariusz Maria Olszewska

więcej...

2018-03-20 13:59 #

KOMUNIKAT - ZMIANA WYKŁADOWCY 14.12.2018 R.

Piątek 14.12.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Seminarium:
Plan zagospodarowania przestrzennego. Opłaty adiacenckie i planistyczne wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

zamiast
Geodeta Miejski Wojciech Wnuk

będzie
Notariusz Jacek Olszewski


2018-03-20 13:40 #

KOMUNIKAT - ZMIANA TEMATU SZKOLENIA

Uzupełnienie tematu o RODO.

Piątek 20.04.2018 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa kodeks spółek handlowych, ustawa o działalności gospodarczej, traktaty o Unii Europejskiej notariacie i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
dr hab. Prof. US Jerzy Ciapała

zamiast

Wykład:
Prawo spółek a prawo Unii Europejskiej. Prawo Europejskie. Powtórzenie. wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień , zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

będzie

Wykład:
1. Prawo spółek a prawo Unii Europejskiej. Prawo Europejskie.
2. Problem ochrony danych osobowych w świetle RODO Powtórzenie i nowe przepisy wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-02-22 12:09 #

KOMUNIKAT - ZMIANA DATY SZKOLENIA

Z uwagi na kolokwium następuje zmiana daty szkolenia. W miejsce 11.05.2018 r. wpisuje się 15.06.2018 r., a w miejsce 12.05.2018 r., wpisuje się 16.06.2018 r.
Wykładowcy i tematy zajęć bez zmian.


zamiast

Piątek 11.05.2018 roku

będzie

Piątek 15.06.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Doradca podatkowy dr Adam Bartosiewicz

Wykład/warsztaty:
Prawo gospodarcze a obowiązek podatkowy wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

i

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa kodeks cywilny, ustawa o Krajowym rejestrze Sądowym i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SO Leon Miroszewski

Seminarium:
Krajowy Rejestr Sadowy. Spółka cywilna. wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


zamiast

Sobota 12.05.2018 roku

będzie

Sobota 16.06.2018 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Ustawa kodeks spółek handlowych, ustawa kodeks cywilny , ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SO Leon Miroszewski

Wykład:
Łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych. wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

i

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Ustawa kodeks spółek handlowych, ustawa kodeks cywilny , ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SO Leon Miroszewski

Seminarium:
Łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych, orzeczenia, kazusy wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.