SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2017 R. - III ROK

2017-12-19 15:48 #

KOMUNIKAT - ZMIANA WYKŁADOWCY

Piątek 15.12.2017 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Plan zagospodarowania przestrzennego. Opłaty adiacenckie i planistyczne.
Wykład:
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pozostałe ustawy w tym zakresie.

zamiast

Geodeta Miejski Wojciech Wnuk

będzie

Notariusz Jacek Olszewski


2017-12-19 09:35 #

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH


2017-09-21 14:17 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 24.11.2017 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Umowa spółki osobowej.
SSO Leon Miroszewski

Wykład/ konwersatorium:
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

będzie

Umowa spółki komandytowo-akcyjnej, spółka europejska.
SSO Krzysztof Górski

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
- ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,45. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej.


Sobota 25.11.2017 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast

Umowa spółki komandytowo-akcyjnej, spółka europejska.
SSO Krzysztof Górski

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
- ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,45. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej.

będzie

Umowa spółki osobowej.
SSO Leon Miroszewski

Wykład/ konwersatorium:
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.


2017-09-21 14:16 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Sobota 16.12.2017 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast

Umowa spółki akcyjnej.
Projekt umowy omówienie, spółki prawa handlowego.
SSO Krzysztof Górski

Wykład/warsztaty:
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

będzie

Prawo gospodarcze, prawo cywilne, postępowanie cywilne - nakazowe i upominawcze. Podmioty w postępowaniu.
prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska - wykładowca US

Wykład:
- kodeks cywilny,
- kodeks postępowania cywilnego,
- prawo gospodarcze.


2017-09-21 14:12 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 17.11.2017 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Prawo gospodarcze, prawo cywilne, postępowanie cywilne - nakazowe i upominawcze. Podmioty w postępowaniu.
prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska- wykładowca US

Wykład:
- kodeks cywilny,
- kodeks postępowania cywilnego,
- prawo gospodarcze.

będzie

Umowa spółki akcyjnej.
Projekt umowy omówienie, spółki prawa handlowego.
SSO Krzysztof Górski

Wykład/warsztaty:
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.


2017-06-23 15:56 #

KOMUNIKAT

Informacja dot. upoważnienia aplikanta notarialnego do wykonywania czynności notarialnych określonych w art. 79 pkt 2, 4, 7 i 8 ustawy - Prawo o notariacie.


2017-06-09 11:17 #

KOMUNIKAT dla aplikantów III roku aplikacji - KOREKTA

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

Jest:

1. stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5 Ustawy,

Ma być:

1. stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy, (po korekcie)

2. projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu,

3. płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.

dodajemy pkt. 4. o brzmieniu:

4. Zmiana treści oświadczenia, wskazująca jako podstawę prawną art.71 par.11 ustawy Prawo o notariacie tekst jednolity z dnia 13 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1796). W przypadku wypełnienia Oświadczenia o treści bez zmiany podstaw prawnej, oświadczenia te będą uwzględniane, jako złożone poprawnie.


2017-05-30 14:32 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

zamiast

Sobota 10.06.2017 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Kodeks cywilny – darowizna. Pisanie projektu aktu notarialnego i jego omówienie.
Notariusz Roman Czernikiewicz - Prezes Rady Izby Notarialnej w Szczecinie

Warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

będzie

Sobota 28.10.2017 rokuu

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Kodeks cywilny – darowizna. Pisanie projektu aktu notarialnego i jego omówienie.
Notariusz Roman Czernikiewicz - Prezes Rady Izby Notarialnej w Szczecinie

Warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.


2017-05-09 13:08 #

KOMUNIKAT dla aplikantów III roku aplikacji

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

  • stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5 Ustawy,

  • projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu,

  • płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.


2017-05-09 12:59 #

Informacja dla aplikantów notarialnych III roku przystępujących do Kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy Prawo o notariacie w 2017 roku

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie powołała Komisję Egzaminacyjną w składzie:
Przewodniczący: notariusz Maria Olszewska
Członkowie:

  • Sędzia SO Małgorzata Gawinek - wskazany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
  • notariusz Beata Bałaban,
  • notariusz Teodor Skotarczak (w miejsce notariusz Roman Czernikiewicz),
  • notariusz Waldemar Dullek,
  • notariusz Mirosława Kowalik.

Kolokwium odbędzie się w siedzibie Izby Notarialnej w Szczecinie przy alei Wojska Polskiego 189, w sobotę 20 maja 2017 roku w godz. od. 10.00 do 18.00. Aplikanci winni stawić się w siedzibie Izby o godz. 9.30 w celu sprawdzenia tożsamości (dowód osobisty) i przygotowania się do kolokwium.

Działając na podstawie art. 35 pkt 2 i pkt 3, art. 71 § 12 w zw. z art. 75 pkt 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2016.1796 t.j. z dnia 2016.11.03.) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz.U. Nr z 2013 r. poz. 1668 ze zm.) ponownie w imieniu Rady Izby Notarialnej w Szczecinie informuję, że Kolokwium odbędzie się w siedzibie Izby Notarialnej w Szczecinie przy alei Wojska Polskiego 189, w sobotę 20maja 2017 roku w godz. od. 10.00 do 18.00. Aplikanci winni stawić się w siedzibie Izby o godz. 9.30 w celu rejestracji aplikantów przystępujących do Kolokwium i do godz. 10.00 każdy aplikant przejdzie procedurę rejestracji. Informuję, że przed wejściem na salę aplikant okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Kolokwium rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 8 pełnych godzin.

Kolokwium przeprowadzane jest w formie pisemnej (ręcznie) i polega na opracowaniu trzech zadań: projektu aktu notarialnego, o którym mowa w art. 79 pkt 8 ustawy – Prawo o notariacie oraz dwóch projektów innych czynności notarialnych spośród: poświadczeń, protokołów, wypisów, odpisów, wyciągów oraz oświadczeń, o których mowa w art. 79 pkt 2,4 i 7 ustawy – Prawo o notariacie. Aplikanci podczas Kolokwium mogą korzystać z własnych tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz kalkulatora (nie można korzystać ze wzorów oraz z monografii, czy też własnych notatek). Podczas Kolokwium zapewniony zostanie dostęp do bazy przepisów Lex-a i Legalisa. W trakcie Kolokwium aplikant nie może posiadać urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, w szczególności telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda i tym podobne (proszę nie przynosić swoich komputerów) i nie może porozumiewać się z innymi aplikantami. W przypadku wniesienia na teren miejsca przeprowadzenia Kolokwium tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania Kolokwium poza miejscem jego zdawania, obciąża aplikanta, który ponosi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. Przy czym będzie zapewniona możliwość zdeponowana tychże przedmiotów na czas trwania Kolokwium u członków Komisji przeprowadzającej Kolokwium. Zadania przygotowane na Kolokwium dotyczą tematyki rozważanej dotychczas na zajęciach w ramach aplikacji. Nie została ustalona lista obowiązujących ustaw lub zagadnień. Podczas Kolokwium zapewnione zostanie wyżywienie i napoje. Pozytywną ocenę z Kolokwium otrzymuje aplikant, który za każde z zadań otrzymał ocenę pozytywną. Lista aplikantów, którzy zdali Kolokwium zostanie wywieszona w siedzibie właściwej Rady.

więcej...

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.