SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2016 R. - III ROK

2016-11-29 14:59 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych III roku:

Piątek 09.12.2016 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast
Prawo spółdzielcze – zestawienie.
Notariusz Piotr Skibiński

Wykład:
- ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

będzie
Prawo pierwokupu.
Notariusz Piotr Skibiński

Warsztaty:
- kodeks cywilny,
- ustawa o gospodarce nieruchomościami,
- pozostałe.


2016-06-28 12:15 #

KOMUNIKAT - ZMIANA WYKŁADOWCY 25.06.2016 R.

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana wykładowcy dla aplikantów notarialnych III roku:

Sobota 25.06.2016 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.
i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Kodeks cywilny – darowizna. Pisanie projektu aktu notarialnego i jego omówienie.

Warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

zamiast
Notariusz Roman Czernikiewicz

będzie
Notariusz Maria Olszewska


2016-06-28 12:00 #

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH


2016-05-11 10:20 #

KOMUNIKAT dla aplikantów III roku aplikacji

Aplikanci notarialni przystępujący w 2016 r. do Kolokwium w Izbie Notarialnej w Szczecinie,

Działając na podstawie art. 35 pkt 2 i pkt 3, art. 71 § 12 w zw. z art. 75 pkt 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 164 ze zm.) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz.U. Nr z 2013 r. poz. 1668 ze zm.) ponownie w imieniu Rady Izby Notarialnej w Szczecinie informuję, że Kolokwium odbędzie się w siedzibie Izby Notarialnej w Szczecinie przy alei Wojska Polskiego 189, w sobotę 14 maja 2016 roku w godz. od. 10.00 do 18.00. Aplikanci winni stawić się w siedzibie Izby o godz. 9.45 w celu rejestracji aplikantów przystępujących do Kolokwium i do godz. 10.00 każdy aplikant przejdzie procedurę rejestracji. Informuję, że przed wejściem na salę aplikant okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Kolokwium rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 8 pełnych godzin godzin.

W uzupełnieniu informacji dot. Kolokwium dla aplikantów notarialnych w 2016 r., które odbędzie się w dniu 14 maja 2016 r. podaję co następuje: Kolokwium przeprowadzane jest w formie pisemnej (ręcznie) i polega na opracowaniu trzech zadań: projektu aktu notarialnego, o którym mowa w art. 79 pkt 8 ustawy – Prawo o notariacie oraz dwóch projektów innych czynności notarialnych spośród: poświadczeń, protokołów, wypisów, odpisów, wyciągów oraz oświadczeń, o których mowa w art. 79 pkt 2,4 i 7 ustawy – Prawo o notariacie. Aplikanci podczas Kolokwium mogą korzystać z własnych tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz kalkulatora (nie można korzystać ze wzorów oraz z monografii, czy też własnych notatek). Podczas Kolokwium zapewniony zostanie dostęp do bazy przepisów Lex-a i Legalisa. W trakcie Kolokwium aplikant nie może posiadać urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, w szczególności telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda i tym podobne (proszę nie przynosić swoich komputerów) i nie może porozumiewać się z innymi aplikantami. W przypadku wniesienia na teren miejsca przeprowadzenia Kolokwium tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania Kolokwium poza miejscem jego zdawania, obciąża aplikanta, który ponosi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. Przy czym będzie zapewniona możliwość zdeponowana tychże przedmiotów na czas trwania Kolokwium u członków Komisji przeprowadzającej Kolokwium. Zadania przygotowane na Kolokwium dotyczą tematyki rozważanej dotychczas na zajęciach w ramach aplikacji. Nie została ustalona lista obowiązujących ustaw lub zagadnień. Podczas Kolokwium zapewnione zostanie wyżywienie i napoje. Pozytywną ocenę z Kolokwium otrzymuje aplikant, który za każde z zadań otrzymał ocenę pozytywną. Lista aplikantów, którzy zdali Kolokwium zostanie wywieszona w siedzibie właściwej Rady.

więcej...

2016-05-10 12:44 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych III roku:


Sobota 14.05.2016 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.


Prawo handlowe.

Zamiast:
dr hab. Zbigniew Kuniewicz

będzie
dr Katarzyna Malinowska – Wożniak

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.


2016-05-05 12:38 #

KOMUNIKAT - Informacja dla aplikantów notarialnych III roku przystępujących do Kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy Prawo o notariacie w 2016 roku

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie powołała Komisję Egzaminacyjną w składzie: Przewodniczący: not. Maria Olszewska, członkowie Komisji: not. Beata Bałaban, not. Mirosława Kowalik, not. Dobrosława Kuniewicz, not. Helena Posyniak oraz Sędzia Sądu Okręgowego SSO Wiesława Buczek-Markowska (wyznaczona przez Prezesa SA w Szczecinie).

Kolokwium odbędzie się w siedzibie Izby Notarialnej w Szczecinie przy alei Wojska Polskiego 189, w sobotę 14 maja 2016 roku w godz. od. 10.00 do 18.00. Aplikanci winni stawić się w siedzibie Izby o godz. 9.45 w celu sprawdzenia tożsamości (dowód osobisty) i przygotowania się do kolokwium.2016-03-17 08:32 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych III roku:


Sobota 23.04.2016 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Zasady biurowości w Kancelarii notarialnej. Dokumenty niezbędne do prowadzenia kancelarii. Przepisy.
Notariusz Waldemar Dullek

Warsztaty:
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie i przepisy wykonawcze.

będzie
Omówienie czynności notarialnych określonych w art. 79 pkt 2, 4, 7 i 8 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie.
Notariusz Waldemar Dullek

Warsztaty:
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.


2016-01-19 13:19 #

KOMUNIKAT dla aplikantów III roku aplikacji

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

  • stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5 Ustawy,

  • projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu,

  • płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku.


2016-01-19 13:10 #

KOMUNIKAT - Ogłoszenie o terminie kolokwium dla aplikantów notarialnych III roku

Informuję, że termin kolokwium dla aplikantów notarialnych, którzy zamierzają ubiegać się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo o notariacie, wyznaczony został na dzień 14 maja 2016 roku.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do kolokwium, powinny w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia br. złożyć Kierownikowi szkolenia aplikantów za pośrednictwem biura Izby, pisemną deklarację przystąpienia do kolokwium.Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.